Les solucions basades en natura per millorar les ciutats

06-02-2018

Els investigadors Francesc Baró, Panagiota Kotsila; Filka Sekulova de l’ICTA-UAB, expliquen que són les solucions basades en la natura amb tres exemples de Barcelona

El concepte “Solucions basades en Natura” (SbN) està inclòs en el de serveis ecosistèmics o beneficis que els ecosistemes ens proporcionen. Es tracta de corregir simultàniament múltiples problemes amb l’ajut de la biodiversitat i la seva implantació no han de servir d’excusa per justificar impactes ambientals.

Un exemple: un hort com coberta verda ajuda a la climatització d’un edifici, augmenta la biodiversitat, mitiga l’efecte illa de calor, produeix aliments de proximitat i serveix d’oci.

S’han de regir per principis de sostenibilitat i tenir el consens d’amplis sectors de la societat. No només hem de rebre els beneficis de la natura, sinó que també hem de protegir, gestionar i restaurar els ecosistemes per abordar els principals reptes als quals s’enfronta.

La UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) i la Comissió Europea han desenvolupat i promogut les SbN en àmbits complementaris (més de paisatge i conservació la primera, i més urbà i de restauració la segona). La Comissió Europea ha inclòs les SbN en el programa “Horizon 2020” que són projectes demostratius en context urbà.

Barcelona ha estat seleccionada en el projecte de recerca europeu NATURVATION (NATure-based URban innoVATION), per estudiar les SbN ja existents i establir un diàleg entre diferents actors per fomentar el coneixement i la seva implementació en el planejament urbanístic.

Dels molts exemples han escollit tres:

1) el corredor verd del Passeig de Sant Joan; Es tracta de l’enjardinament d’1,2 km del Passeig de Sant Joan amb arbres, arbustos i herbes, amb un paviment drenant, espais infantils, zones d’estada i carril bici. Els objectius són incrementar la connectivitat ecològica i social, reduir l’escorrentia superficial i millorar el microclima. S’emmarca en la “Definició dels Corredors Verds Urbans” i específicament formaria part del corredor Ciutadella-Collserola. S’ha passat d’un carrer ple de cotxes a un espai públic pacificat. De retruc s’han instal·lat més terrasses de bars en ampliar les voreres.

2) els horts urbans del Pla Buits; Consisteix en la cessió a associacions sense ànim de lucre de solars municipals en desús per dinamitzar-los, a través d’activitats d’interès públic de caràcter provisional. La majoria de propostes són horts comunitaris. Són nous ecosistemes, però orientats a la millora de la integració i cohesió social dels barris amb col·lectius en risc d’exclusió social. La horticultura urbana comunitària pretén la connexió amb la natura amb nombrosos beneficis de salut. Els horts són una oportunitat per l’educació ambiental. Un dels principals reptes és el seu caràcter temporal definit al propi Pla Buits.

3) el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge de Collserola (PEPNat): El PEPNat ha d’esdevenir el principal instrument de gestió i conservació del Parc Natural de la Serra de Collserola. El parc proveeix de serveis ecosistèmics i conservació de la biodiversitat a nivell metropolità. L’avanç de Pla del PEPNAT aprovat al 2015 té 9 objectius, entre els que destaquen:
1) millorar els espais de vora del parc per tal d’assegurar-ne la connectivitat ecològica i l’accessibilitat;

2) gestionar de forma sostenible l'ús social del parc per tal d’evitar la seva saturació (especialment en proves esportives massives);

3) mantenir i adequar les activitats d’aprofitament dels recursos naturals i fomentar l’economia verda;

4) conèixer i valorar els serveis ecosistèmics;

5) apostar per un instrument de regulació (urbanística) obert, flexible i adaptable a la realitat canviant del territori i la societat.

Per més informació:
Solucions basades en natura: un nou concepte per assolir ciutats més verdes, resilients i habitables?
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs
https://www.oppla.eu/nbs/case-studies
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions
Custòdia urbana a Barcelona

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats