Com s'eviten noves invasions biològiques de flora a Barcelona?

13-07-2018

S'ha declarat una zona on no es poden implantar espècies de flora potencialment invasora i s'han escollit espècies alternatives per substituir-les.

Les espècies exòtiques són les que provenen d’altres terres i han estat introduïdes pels humans voluntàriament o involuntària. Si són capaces d’expandir-se ràpidament se les anomena invasores. Poden causar impactes ecològics com el desplaçament d’espècies natives i canvis en l’estructura i el funcionament dels ecosistemes. Els impactes socio-econòmics poden ser sobre l’economia, la societat i la salut, per exemple, disminuir collites, obstruir canalització, reduir disponibilitat d’aigua, causar al·lèrgies, o augmentar transmissió de malalties. Els costos poden ser enormes.

L’èxit d’invasió depèn de les característiques de l’espècie i les del territori on s’introdueix com també de la quantitat d’individus alliberats.

El Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020, de l’Ajuntament, vol conservar el patrimoni natural de la ciutat. Inclou mesures de control de la flora exòtica invasora, especialment sobre el Parc de Collserola i els rius Besòs i Llobregat. S’elaborarà un pla de gestió de les plantes invasores que gestionarà les zones verdes públiques.

Els objectius principals són identificar espècies invasores i proposar espècies alternatives, i desenvolupar accions de divulgació i comunicació als tècnics i a la ciutadania.

Es va demanar la col·laboració del CREAF per qualificar el risc que suposen les 25 espècies invasores més perilloses presents al jardins de Barcelona.

El risc que les llavors d’una planta invasora puguin establir-se al medi natural depèn de la distància de les fonts donadores i la capacitat de les llavors per dis­persar-se. Aquests dos factors van servir per saber les àrees on es poden plantar espècies ornamentals sense posar en risc els hàbitats naturals. Amb aquesta informació l’Ajuntament va establir una zona d’exclusió d’espècies invasores que a grans trets ressegueix la Ronda de Dalt des del nord-est cap al sud-oest, però que s’amplia als districtes d’Horta i Gràcia, per envoltar la zona dels Tres Turons; i als districtes de Sarrià i Les Corts.

Les plantes invasores transformadores són les que produeixen canvis en el caràcter, condició, forma o naturalesa dels ecosistemes en un àrea significativa en relació amb l’extensió d’aquest ecosistema; es tracta de plantes que tenen clars impactes en els ecosistemes.
 
Es van seleccionar les que eren més perilloses i es van buscar espècies alternatives.
Els criteris a l’hora de valorar una espècie com a alternativa per a les zones enjardinades properes al Parc de Collserola són:
  • Que siguin espècies autòctones, seleccionant les espècies i subespècies d’acord amb l’ambient.
  • Assolir el predomini de les espècies dioiques (sexes en peus separats).
  • Utilitzar varietats de llavors no fèrtils.
  • Prioritzar les espècies exòtiques (híbrides i cultivars) per sobre de les autòctones de medi natural no emprades en jardineria, sempre que no siguin invasores.
  • Excloure les espècies amb comportament invasor comprovat en altres zones mediterrànies.
  • Suggerir espècies amb comportament invasor comprovat en altres zones no mediterrànies però natives d’una regió mediterrània. S’ha de tenir en compte que és probable que acabin establint-se al nostre territori i, per tant, cal fer-ne un seguiment.
  • Acceptar com a alternativa les espècies tropicals (o no mediterrànies) només invasores en zones tropicals (o no mediterrànies), ja que, en principi, els seus requeriments ambientals dificulten que s’estableixen al nostre territori. Respecte a aquelles espècies que no s’empren actualment en jardineria, no es proposa cap alternativa.
 
Més informació:
Estudi d’espècies invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d’espècies alternatives
EXOCAT 2012
Guia de plantes invasores
Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020

En el Mapa:
Què fem amb les cotorres?
L'ailant, l'espècie invasora més impactant sobre el parc de Collserola
Què mata les palmeres dels nostres parcs?
Comença l'eradicació de tortugues exòtiques al pantà de Vallvidrera
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats