Indicadors de Sostenibilitat del 2016

09-01-2018

Els informes d'indicadors de sostenibilitat serveixen per avaluar les millores assolides en el temps en aspectes socials, ambientals i econòmics de Barcelona + Sostenible.


 
Barcelona + Sostenible treballa per a fer avançar la ciutat en la línia de la sostenibilitat. Els indicadors serveixen per avaluar les millores assolides en el temps. A Barcelona els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s’analitzen amb indicadors que tracten de manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques de Barcelona + Sostenible. Es pretén que donin dades de qualitat, fàcils de comunicar i perdurables en el temps.
 
Els indicadors de sostenibilitat 2012-2022
Els indicadors s'han actualitzat d'acord amb els nous objectius i línies d'actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2020. És fruit del diàleg d’experts, la participació de representants d'institucions, entitats i col·lectius membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, a través de varies sessions de treball.
Aquests indicadors han de servir per mesurar els progressos en desenvolupament sostenible, en recopilar sintèticament i global la informació sobre els diferents àmbits d'activitat.

Presentació de l’informe d’Indicadors 2016
Aquest informe sintetitza i avalua l’evolució de la ciutat en relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022.
Les accions per la millora de la sostenibilitat són una prioritat per l’Ajuntament, que les articula des de la Tinència d’Ecologia Urbana i les proposa amb caràcter transversal. Els avanços en medi ambient són clau pel benestar de les persones.
L’any 2017 arribem a l’equador del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat.
Enguany, la majoria dels indicadors milloren lleugerament o es mantenen estables. La pujada de l’ocupació és una molt bona notícia, sobretot si no s’associa a un augment dels consums i residus. Per desacoblar la millora econòmica del consum i la generació de residus cal més cultura de sostenibilitat. L’informe dels indicadors s’acompanya d’una bona pràctica per a cada objectiu, seleccionades d’entre les accions dutes a terme per entitats, empreses i escoles de la xarxa de signants del Compromís.

Introducció de l’informe d’Indicadors 2016
L’Informe del 2016 és el quart des de la renovació del Compromís Ciutadà. Se n’ha mantingut la imatge i les sèries de dades. Es destaquen els aspectes següents:
La valoració dels resultats es fa amb valors de referència específics per:
 
•Determinar estàndards normatius locals, autonòmics o europeus
•Establir objectius d’acord amb els instruments de planificació propis municipals
•Valorar els indicadors per a la Unió Europea
•Informar del valor màxim o mínim assolit pel mateix indicador en la sèrie temporal analitzada.

Paral·lelament a la redacció de l’informe  s’ha redactat un altre sobre la revisió dels indicadors segons els indicadors de l’ISO 37120:2014, que defineix metodologies per dirigir i mesurar el rendiment dels serveis de la ciutat i la qualitat de vida. Es pot utilitzar conjuntament amb l’ISO 37101, relativa al “desenvolupament sostenible en comunitats”. Es conclou que els Indicadors de sostenibilitat de Barcelona són compatibles i comparables amb l’ISO i, garanteixen una correcta avaluació que es pot comparar amb altres ciutats.

L’informe d’enguany vol seguir aprofundint en la comprensió del comportament territorial, sectorial, de gènere dels indicadors i amb la proximitat amb les persones. Els resultats es presenten desagregats per districtes, barris i categories. L’informe 2016 manté els apartats “L’any a cop d’ull”, on es presenten els resultats quantitatius d’una manera sintètica, i el “Destaquem”, on s’analitzen algunes de les qüestions més remarcables d’una manera més qualitativa. Dins el web Barcelona + Sostenible, es poden consultar tots els indicadors.

Finalment, hem seleccionat deu bones pràctiques que són bons exemples d’accions compromeses amb la sostenibilitat.
 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Darreres Fotografies

Darrers Relats