This site uses our own and third party cookies to improve our services. If you continue to browse, consider accepting its use. 
You can get more information or how to change your browser settings.   Cookies Policy

Custòdia urbana a Barcelona

10-10-2017

La custòdia del territori posa d'acord propietaris i usuaris en la conservació dels recursos naturals, culturals i paisatgístics.

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments per implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.
Les entitats de custòdia són organitzacions sense ànim de lucre, públiques o privades, que es dediquen exclusivament –o com a complement d’altres actuacions– a conservar la natura i el paisatge i que utilitzen els acords de custòdia per aconseguir-ho. Els acords de custòdia són pactes orals o escrits en un contracte de col·laboració contínua entre l’entitat i el propietari, amb una durada pactada, que beneficia les dues parts: a l’entitat, perquè amb els acords contribueix a complir la seva missió; i al propietari, perquè obté suport tècnic i, en alguns casos, recursos econòmics o humans per gestionar la seva finca, a més de reconeixement social i satisfacció personal pel fet de contribuir a conservar la natura i el patrimoni del país. A Barcelona hi ha diverses entitats de custòdia.

La custòdia urbana és un conjunt d'estratègies i tècniques que pretenen implicar la ciutadania en la gestió d'espais i edificis urbans per satisfer diverses funcions socials i ambientals, a canvi de mantenir i millorar el seu estat de conservació. És una estratègia de participació per implicar els diversos agents urbans (la propietat, els usuaris potencials, l'Administració Pública i la societat en general) en la gestió responsable de l'espai urbà. És interessant establir acords en espais urbans on hi ha valors rellevants o un valor potencial destacable, ja sigui perquè històricament el tenien o perquè es podrien regenerar. Hi ha alguns exemples d'èxit que demostren que la custòdia urbana és efectiva. A escala internacional destaca el cas del Central Park.

El programa municipal Pla BUITS podria considerar-se un exemple de custòdia urbana. Consisteix en la cessió de solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre. L’objectiu és dinamitzar terrenys en desús, a través activitats d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Es vol afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Les activitats i usos de cadascun dels espais tenen consideració d’interès públic o d’utilitat social, caràcter temporal i llurs instal·lacions són fàcilment desmuntables. Es tracta d'activitats d'àmbit educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic, social o comunitari, o anàlegs.

Entre els espais amb valor social trobem els parcs urbans, els camins, els equipaments socials i altres espais de trobada i d'interacció social, els jardins, els horts, etc. Els espais verds urbans i periurbans són elements amb valor natural i ecològic per la seva biodiversitat. També els monuments (fonts, escultures, etc.), edificis o jardins poden tenir valor estètic, simbòlic i identitari per determinats col·lectius socials. Per això s’han donat i es donen mobilitzacions socials per protegir-los. El Pla del Verd i la Biodiversitat pretén conservar i millorar la seva infraestructura ecològica perquè la natura a la ciutat configuri una autèntica xarxa verda.

Quan a biodiversitat destaquen 4 zones al municipi: el Parc de Collserola, Montjuïc, els Tres Turons i la Ciutadella; sense oblidar el Rec Comtal, la resta de parcs urbans, horts, jardins privats i fins i tot cobertes i murs verds o mitjanes d'edificis. Aquests punts estan aïllats per la trama urbana, autèntic desert per la vida salvatge. D’aquí la necessitat de crear corredors verds que els connectin. Totes aquests espais i els corredors serien susceptibles de ser custodiats per afavorir la seva conservació o la seva connectivitat ecològica.

 

5528f8a40a92f4711a8b456a
53962bce0a92f4261f8b45ac
54468e780a92f4ae1f8b4568

Latest Pictures

Recent Stories