Condicions d'ús


INTRODUCCIÓ i IDENTIFICACIÓ
L’accés i ús del lloc web: http://www.bcnsostenible.cat/ (d’ara endavant “Lloc web”) implica l’acceptació expressa, pura i sense cap reserva de les presents condicions d’ús / avís legal.
Tot aquell qui accedeixi al “Lloc web” haurà de complir amb totes les condicions establertes i es considerarà com a usuari, a tots els efectes. En cas que no estigui d’acord les condicions, suggerim que no accedeixi ni utilitzi el “Lloc web”.
Per tant, se sol·licita a tots els usuaris que llegeixin atentament les presents condicions d’ús / avís legal. L’accés i ús del “Lloc web” i, per tant, l’acceptació d’aquestes condicions, s’entendrà que es fa amb ple coneixement suficient i informat.

INDENTIFICACIÓ
Excm. Ajuntament de Barcelona (d’ara endavant “l’ajuntament”)
Domicili social: Plaça de Sant Miquel núm. 3 Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Contacte: http://www.bcnsostenible.cat/ca/web/pagina/contacte.html

OBJECTE i OBJECTIUS DEL LLOC WEB

Objecte
Tot el contingut d’aquest “Lloc web” es publica amb l’exclusiva finalitat de donar informació als seus usuaris, sense que se’n pugui derivar cap altra conseqüència. En cap cas, les dades que s’hi contenen vincularan a cap organisme de l’ajuntament, pel que fa a l’adopció de cap acord, activitat o resolució administrativa.
Aquestes condicions d’ús / avís legal, regulen l’accés, la navegació i utilització del “Lloc web”.  A més a més, l’ajuntament es reserva el dret a modificar el citat “Lloc web”, en qualsevol moment, canviant-ne la presentació, la configuració i el contingut.

Objectiu
El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu, vinculat a l’OPEN GREEN MAP i alhora una xarxa social per a smartphones, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. En concret, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (per ex., botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes (relats, fotografies, activitats) a la ciutat.

El seu objectiu, doncs, és dinamitzar la cultura de la sostenibilitat de Barcelona a través d’un mapa interactiu, fet de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració que mostra iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, a la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

Així mateix, vol proporcionar una informació completa, actualitzada i de qualitat, veraç, precisa i accessible, que sigui d’utilitat per a la major quantitat de persones que la consultin. Aquesta actualització dependrà de les dades de què disposi l’Ajuntament i de les que proporcionin els tercers que hi col·laborin.

OBLIGACIONS / ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
Com ja s’ha dit al punt i), quan els usuaris accedeixen i utilitzen el “Lloc web”, accepten totes i cadascuna de les condicions establertes i es comprometen especialment a:
iii.1) No s’utilitzarà el “Lloc web” amb finalitat il·legals, o de manera que es contradiguin les presents condicions d’ús / avís legal.
iii.2) Sens perjudici de complir amb totes les obligacions legals vigents, queda especialment prohibit:
Utilitzar el “Lloc web” de manera que es provoquin danys, interrupcions o defectes en el seu funcionament o en els dispositius digitals de tercers.
Utilitzar el “Lloc web” per transmetre o publicar qualsevol virus informàtic o codi maliciós.
Utilitzar el “Lloc web” per captar dades de caràcter personal, sense haver obtingut les autoritzacions / consentiments corresponents o incomplint alguna de les previsions legals vigents.
Vulnerar o procurar vulnerar les mesures de seguretat o autenticació del “Lloc web”.
Dur a terme actuacions / activitats que saturin o afectin innecessàriament el normal funcionament del “Lloc web”.
Utilitzar el “Lloc web” per dur a terme activitats de caràcter difamatori o que afectin a drets relacionats amb l’honor i/o la pròpia imatge de l’ajuntament o de tercers. O s’utilitzi de manera abusiva.
Utilitzar el “Lloc web” per incitar a l’odi o a la discriminació del tipus que sigui, o per introduir, transmetre o comunicar públicament contingut sexual o pornogràfic.
Utilitzar el “Lloc web” amb fins comercials o professionals, faltant a la necessària bona fe en el seu ús.
Utilitzar el “Lloc web” introduint dades o continguts que vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial.
Utilitzar el “Lloc web” per transmetre o comunicar públicament dades falses o informació enganyosa.
iii.3) També es tindrà en compte el següent:
L’Ajuntament de Barcelona, com a propietari de l’aplicatiu, es reserva el dret d’incorporar les dades o continguts oferts per tercers, en qualsevol format, segons es detalla en aquestes condicions, però també es reserva el dret de no incorporar-les, de modificar-les i/o treure-les, sense cap comunicació prèvia o a posteriori. A l’inrevés, en les dades o continguts oferts per tercers s’indicarà sempre la seva procedència, mitjançant el seu nom o el nick que hagi registrat en el fitxer intern del que es parla al següent punt.
 
L’Ajuntament de Barcelona no exerceix cap control, a priori, sobre la qualitat, originalitat, autenticitat, legalitat o seguretat dels continguts que els participants aportin a la plataforma. No obstant, l’Ajuntament de Barcelona es reserva la potestat —a la seva discreció i amb notificació a l’adreça web proporcionada— de suspendre temporalment les activitats d’un participant al lloc web, inhabilitar el seu compte de la manera que sigui, esborrar el seu contingut, eliminar el seu compte o enviar un avís, especialment —però sense limitar-s'hi— en els casos següents:
 
Si es produeix una infracció manifesta d'aquestes condicions d’ús / avís legal. En especial, si es duu a terme qualsevol de les activitats expressament prohibides al punt iii.2).

Si l’Ajuntament creu justificadament que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, pel lloc web o per l’ajuntament i així li ha notificat a l’adreça web proporcionada en registrar-se. 

Modificacions de les condicions d’ús / avís legal
L’ajuntament es reserva el dret a modificar totalment o parcial, en qualsevol moment, les condicions i termes fixats, fent-ne la corresponent publicitat. 

Tallers de Mapatge
L’Ajuntament, per a la introducció de dades a l’aplicatiu organitzarà tallers de mapatge, orientats a la prospecció de noves dades que puguin resultar d’interès. L’Ajuntament podrà portar a terme aquests tallers per sí o per encàrrec a altres organitzacions.
 
També es podran incorporar dades obtingudes en tallers organitzats per altres entitats. En aquest cas, la entitat organitzadora haurà de donar-se d’alta en el registre especificat i les dades recollides podran ser de la seva propietat, si no pertanyen a un tercer, cas en el qual hauran de gestionar la corresponent incorporació al registre de dades d’aquell, sota la seva responsabilitat.

RESPONSABILITATS I GARANTIES / CONDICIONS D’ÚS INFORMÀTIQUES
L’ajuntament no es fa responsable dels danys i/o perjudicis que poguessin provenir d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els dispositius dels usuaris que tinguin origen en causes alienes al propi ajuntament.
L’ajuntament ha adoptat i adoptarà totes les actuacions necessàries per garantir una connexió de bona qualitat i sense interferències de cap tipus, evitant possibles danys / perjudicis.
L’ajuntament no garanteix l’absència de virus informàtics o programes maliciosos que puguin provocar danys o interferències. En conseqüència l’ajuntament no es responsabilitza dels danys / perjudicis que puguin sofrir els usuaris o tercers.
L’Ajuntament permet l’accés amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i de les usuàries, i, particularment, fomenta la utilització de les tecnologies basades en estàndards oberts. És de la vostra responsabilitat, però, la utilització de l’equipament informàtic adient per accedir a l’aplicatiu. En cap cas l’Ajuntament es farà responsable dels problemes que pugueu tenir per accedir-hi o per haver-hi accedit.
En el cas que vulgueu incorporar continguts a l’aplicatiu, haureu de registrar el vostre nom, una adreça de correu electrònic i un nick, en un fitxer que no apareixerà a l’aplicatiu i que serà utilitzat exclusivament per a poder identificar el propietari de les dades que s’han volgut incorporar. Les dades demanades són, en qualsevol cas, les mínimes imprescindibles a aquests efectes.
 
Tota aquella informació que es vulgui incorporar a l’aplicatiu serà visible immediatament i només serà eventualment revisada a posteriori. Si, en el moment de revisar-se, existissin dubtes sobre si s’ajusta a les presents condicions d’utilització, serà eliminada de l’aplicatiu, sense que sigui necessària cap comunicació.

Suspensió de l’accés i/o ús del “Lloc web”
L’ajuntament es reserva el dret a interrompre l’accés i ús del “Lloc web”, en qualsevol moment, i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, o per qualsevol altra causa. 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL
L’ajuntament és titular o, en el seu cas, té les autoritzacions corresponents sobre els drets d’explotació del propi “Lloc web”, així com de TOTS els continguts que s’hi contenen. 
L’usuari només disposa del dret a utilitzar els continguts del “Lloc web” complint estrictament totes i cadascuna de les presents condicions d’ús / avís legal. L’accés i ús del “Lloc web”, en cap cas confereixen cap autorització / llicència a l’usuari per emprar els continguts fora / incomplint aquestes condicions d’ús.
En qualsevol cas, l’usuari al transmetre / enviar a tercers i/o comunicar públicament els continguts d’aquest “Lloc web”, haurà d’informar expressament del seu origen i en cap cas podrà donar-los un ús comercial.
Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial relacionats amb els continguts del “Lloc web”. Queda prohibit expressament: modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà, la totalitat o part dels continguts, si no es compta amb una autorització prèvia, expressa i per escrit de part de l’ajuntament o el titular dels drets.
Per altra banda, la persona participant / usuària, és responsable del seu ús correcte i garanteix que és el propietari de tota la informació que aporta al lloc web o que té el permís per a aportar-la. La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o reclamacions per part de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas, l’Ajuntament de Barcelona serà responsable de l’ús indegut del lloc web o dels continguts compartits en el mateix, ni respondrà sobre la utilització que qualsevol persona física o jurídica faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat, ni sobre els resultats derivats de les mateixes.
 
En el cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants al lloc web o qualsevol tercer, l’Ajuntament de Barcelona resta exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa entre participants al lloc web i tercers. Nogensmenys, si s’observen dubtes sobre la pertinença o no de mantenir alguna dada a l’aplicatiu, l’Ajuntament podrà optar per treure’l.
Les persones participants s'abstindran de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial tant de l’ajuntament, com de qualsevol de les seves entitats o empreses vinculades o dependents, o de qualsevol tercer. En cas d’infringir qualsevol dret, l'usuari haurà de mantenir indemne l’Ajuntament de Barcelona -així com, si escau, qualsevol de les entitats o empreses vinculades o dependents-  de qualsevol acció o reclamació que es pogués interposar per raó de la infracció del participant.
Tota referència que es faci en aquest “Lloc web”, a productes i/o serveis de tercers, o a qualsevol altra informació que utilitzi la marca, el nom comercial o la denominació social de tercers, no constitueix per si patrocini o recomanació de cap classe.
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Barcelona podrà examinar els continguts penjats a l’aplicatiu / “Lloc web”, i podrà escollir eliminar-los.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Complint la normativa europea vigent, i la normativa estatal, les dades de caràcter personal es tractaran d’acord amb les previsions establertes a la “Política de Privacitat”. El consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal haurà de manifestar-se expressament i prèvia informació suficient.
Per més informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
A la “Política de Privacitat” s’establirà els mecanismes i informacions sotmesos a confidencialitat.

ENLLAÇOS

Enllaços a altres pàgines
L’ajuntament no té cap control sobre els continguts, les condicions d’ús o la política de privacitat dels llocs web de tercers. Per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre aquells continguts, condicions d’ús o política de privacitat.
A més a més, l’ajuntament no es fa responsable de l’accés i ús d’aquests llocs web. Per tant, tampoc assumirà cap responsabilitat si es produeix alguna pèrdua o dany per l’accés als citats lloc web.

Enllaços d’altres pàgines al “Lloc web”
L’ajuntament no autoritza l’establiment de l’enllaç des de cap web que serveixi per realitzar activitats il·legals o contràries a les disposicions vigents. Queda, per tant, expressament prohibit.
Per altra banda, serà possible enllaçar amb el “Lloc web” sempre que hi hagi una autorització prèvia i expressa i es compleixi el següent:
No es reprodueixi la totalitat o part del contingut del “Lloc web”
No es facin referències inexactes o falses al “Lloc web”
No es vulnerin drets de propietat intel·lectual o industrial

Cal tenir especialment present:
En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, o en el seu defecte, aquella altra normativa que pugui modificar-la / substituir-la.

viii)CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE PERFILS SOCIALS
Els perfils socials que puguin existir relacionats amb el Mapa Barcelona + Sostenible es regiran per aquestes condicions d’ús / avís legal, en tot allò que sigui possible atesa la seva naturalesa.
A més a més, l’accés i ús als dits perfils socials s’haurà de realitzar segons les previsions contingudes a cada xarxa social.
L’ajuntament, en cap cas, es fa responsable dels comentaris que tercers puguin realitzar en els fòrums socials. En tot cas, podrà retirar o fer retirar tots aquells continguts que vulnerin les presents condicions.

NOTIFICACIONS D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS
En cas que l’usuari detecti contingut amb errors o que sigui inexacte, així com en els casos que detecti continguts que vulneren aquestes condicions d’ús / avís legal, pot posar-se en contacte amb: mapabcnsostenible@bcn.cat

REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
L’ajuntament permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que preveu aquestes condicions d’ús / avís legal i els que imposa la legislació vigent. Per això, l’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització, amb finalitats no comercials, de totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:
 
- no alterar el contingut de la informació;

- no desnaturalitzar el sentit de la informació;

- esmentar la font de la informació;

- indicar la data de la darrera actualització, i no donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació. La possibilitat de reutilitzar informació quedarà en tot cas limitada per la necessària protecció a altres drets, béns o interessos d’acord amb el que estableix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de salvaguardar la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i el règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l'apartat “Propietat intel·lectual i industrial”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions per a les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

L’Ajuntament s’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts. Així, assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix ajuntament.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web.

NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les normes de l’ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. 
Les parts acorden expressament que qualsevol litigi, controvèrsia o reclamació sorgida arran d'aquestes condicions d'ús, o en relació amb elles, es resoldran exclusivament al tribunal competent de Barcelona (Espanya), renunciant expressament a la possible aplicació de qualsevol altre fur.